Бетон полагане стрителство

Бетонът е материал, който се произвежда от цимент, вода и добавъчни материали.
Циментът обикновено се съхранява в силози.
Циментът най-често се превозва в специални цистерни на автомобилен ход, подобни на тези за течности.
Бетоновите работи представляват сложен строителен процес, който се състои от следните съставящи го процеси:

— приготвяне на бетонна смес, бетонът преди втвърдяването му се нарича бетонна смес.
— транспортиране на готовата бетонна смес;
— бетониране (полагане и уплътняване на бетонната смес);
— втвърдяване на бетона (грижи за бетона след полагането му, декофриране).
Част от водата от бетонната смес влиза в химична реакция с цимента, а останалото си шзпораво. Така бетонната смес от течна фаза се преобразува в твърда и се получава се материала „Бетон“.
Бетоновите работи трябва да бъдат предшествани от направата на кофража и монтиране на армировката в него.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА НА БЕТОННАТА СМЕС И НЕЙНОТО ПРИГОТВЯНЕ

Съставът на бетона се определя (проектира) за 1 m3 бетон, като се съблюдават конкретните производствени условия (начини на приготвяне, транспорт и полагане) и за конструктивните елементи за които е предназвначен.